Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" - Osiedle Domaniewska
ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" Administracja Osiedla "Domaniewska"

Al. Niepodległości 19 lok. 13, 02-653 Warszawa.

2. Zamawiający zaprasza do KONKURSU OFERT na:

remont i modernizację dróg przy wjazdach na osiedle na działkach mienia wspólnego S.M. "Mokotów" Administracji Osiedla "Domaniewska":

- wjazd przy ul. Modzelewskiego 60, działka nr ewidencyjny 38/1

- wjazd przy ul. Domaniewskiej 9/11, działka nr ewidencyjny 8/8

- wjazd przy ul. Domaniewskiej 13/15, działka nr ewidencyjny 8/44

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.09.2017 r.

4. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium płatne na konto Osiedla "Domaniewska" Getin Bank nr 44 1560 0013 2367 1814 5328 0001,

najpóźniej do dnia 05.07.2017 r. datą dokonania wpłaty wadium, jest data przelewu.

5. Zwrot wadium następuje:

- oferentowi, którego oferta została wybrana po podpisaniu umowy,

- pozostałym oferentom po rozstrzygnięciu konkursu ofert i wyborze oferenta,

- wszystkim oferentom w przypadku unieważnienia konkursu ofert,

- oferentom wycofującym ofertę przed upływem terminu składania.

6. Uprawnieni do kontaktu z Oferentami:

Daniel Stencel tel. 780-511-961, 0-22 407-04-45 wew. 109 w godz. 8.00-14.00.

Edward Żyniewicz tel. 502-308-658

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty w terminie

do dnia 06.07.2017 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Mokotów"

Administracji Osiedla "Domaniewska" przy Al. Niepodległości 19 lok. 13 w Warszawie.

8. Do obowiązków wykonawcy należy zapoznanie się z zakresem robót oraz przeprowadzenie

wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

9. Oferent związany będzie ofertą przez 45 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

10. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" Administracja Osiedla "Domaniewska" zastrzega

sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

11. Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia można odpłatnie pobrać w Dziale technicznym

Administracji pokój nr 7 - koszt 100,00 zł + VAT.

12. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w Administracji Osiedla "Domaniewska"

Al. Niepodległości 19 lok. 13, sala nr 8 w dniu 06.07.2017 r. o godz. 14.00.

 

Na stronie tej znajdziecie Państwo, następujące informacje:

  • Informacja o aktach prawnych (ustawy, uchwały, statut, regulaminy)
  • Informacje o działalności organów Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów” oraz Osiedla „Domaniewska”.
  • Informacje o przetargach (roboty i konserwacje, lokale mieszkalne)
  • Ważne dokumenty do pobrania (karta odczyty wodomierzy, oświadczenie o zmianie ilości osób, formularz dot. ustanowienia odrębnej własności lokalu).

O nas…

Osiedle „Domaniewska” należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów”.

W swoich zasobach posiada 1277 lokali mieszkalnych mieszczących się w 12 nieruchomościach oraz pawilon handlowy przy Al. Niepodległości 19 z 13 lokalami użytkowymi w tym biuro Administracji Osiedla „Domaniewska” (lok. nr 13). Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 62 752,39 m2 natomiast 2 245,29 m2 wynosi powierzchnia lokali użytkowych w najmie.


Dla zainteresowanych…

Członkowie S.M. "MOKOTÓW" - właściciele nieruchomości znajdujących się w Osiedlu "Domaniewska", którzy zainteresowani są dostępem do artykułów, wymagających zalogowania na stronie  proszeni są o zgłoszenie się osobiście z ważnym dokumentem tożsamości (ze zdjęciem) do sekretariatu (pok. nr 1) w siedzibie Administracji Osiedla „Domaniewska” przy Al. Niepodległości 19 lok. 13 w celu uzyskania loginu i hasła.

 
 
 

Dla zarejestrowanych..