Rada Nadzorcza

 

 • Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrole nad działalnością Spółdzielni
 • Jest wybierana na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym przy zachowaniu zasad reprezentacji poszczególnych Osiedli. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje
 • Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani z podziałem na poszczególne Osiedla w liczbie jeden członek na każde rozpoczęte 600 członków Spółdzielni, zamieszkałych w Osiedlu.
 • Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni – upełnomocniona przez osobę prawną
 • Członek rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru.
 • Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  -  zrzeczenia się mandatu
  -  ustania członkowstwa w Spółdzielni
  -  nawiązania stosunku ze Spółdzielnią.

 

 

Skład Rady Nadzorczej:

 

   
Pani Dorota Kicińska - Os."Dąbrowskiego"

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Członek Komisji Regulaminowej

Pan Marek Sakowski - Os."Wilanowska"

 

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

Członek Komisji ds. podziału SM „Mokotów”

Pan Marek Wlazło - Os." Domaniewska"

 

Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji ds. podziału SM „Mokotów”,

Członek Komisji Rewizyjnej

Pan Sławomir Gąsior - Os."Wałbrzyska"

 

Przewodniczący Komisji Technicznej,

Członek Komisji ds. podziału SM „Mokotów”

Pan Aleksander Polański - Os."Domaniewska II"

 

 Przewodniczący Komisji Regulaminowej

 

Pan Tomasz Cabaj - Os."Domaniewska"

Członek Komisji Technicznej

Pan Paweł Gałat - Os."Dąbrowskiego"

Członek Komisji Technicznej

Pani Kinga Jabłonowska - Hieronimczuk - Os."Wałbrzyska"

Członek Komisji Regulaminowej

Pani Anna Rutkowska - Os."Puławska"

Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Regulaminowej, Członek Komisji Technicznej

Pani Anna Szewielow - Os."Dąbrowskiego"

Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji ds. podziału SM „Mokotów”

Pani Marzenna Wałowski - Os."Domaniewska"

Członek Komisji Rewizyjnej

Pan Andrzej Wasiluk - Os."Domaniewska II"

Członek Komisji Technicznej

                                                                           

 

Zakres Obowiązków Rady Nadzorczej

  • Uchwalanie planów inwestycyjnych Spółdzielni i  planów kosztów Biura Zarządu
  • Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
   -  Zapoznanie się z rocznymi planami gospodarczymi Osiedli.
   -  Badanie rocznych sprawozdań i bilansów.
   -  Dokonanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym
   uwzględnieniem   przestrzegania praw członków Spółdzielni
   -  Przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków
  • Wybór i odwołanie członków Zarządu.
  • Zawieszenie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z powodu działalności sprzecznej
   z przepisami prawa lub Statutu.
  • Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawny ch dokonywanych między Spółdzielnią, członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.
  • Ustalanie wynagrodzeń i zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości.
  • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Biura Zarządu Spółdzielni oraz podział Spółdzielni na Osiedlu.
  • Ustalanie liczby członków Rady Osiedli z podziałem na poszczególne Osiedla.
  • Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Rad osiedli w ramach postępowania odwoławczego.
  • Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
  • Ustalanie zasad zaliczania członków do  poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
  • Opiniowanie projektów uchwał przekładanych przez Zarząd Walnego Zgromadzenia.
  • Podejmowanie uchwał w związku z wynikami kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy kontrolne, udział w tych kontrolach i nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych.
  • Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Krajową Rade Spółdzielczą i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych.
  • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółdzielni.
  • Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznych sprawozdań finansowych.
  • Uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale.
  • Uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasadami mieszkaniowymi i nieruchomościami.
  • Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczania, wykreślania z rejestru członków oraz wygaśnięcia  prawa do lokalu zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy.
  • Uchwalanie regulaminów Zarządu, Rady Osiedla, przyjmowania członków, ustanawiania prawa do lokalu i zmiany lokalu, użytkowania lokali oraz innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
  • Rozpatrywanie opinii i wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej w sprawach Spółdzielni zgłaszanych przez członków na Walnym Zgromadzeniu.
  • Opiniowanie zasad wynagrodzenia pracowników Spółdzielni stanowiących podstawę zawierania przez Zarząd porozumień płacowych.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok