Rada Osiedla

 

 

  • Na terenie Osiedla "Domaniewska" działa Rada Osiedla wybierana w głosowaniu tajnym na okres czterech lat przez członków Spółdzielni.
  • Wybory odbywają się podczas Zebrania Mieszkańców - członków spółdzielni z danego Osiedla, zwołanego przez Kierownika Administracji Osiedla w uzgodnieniu z Radą Osiedla. Kadencja ustępującej Rady kończy się z dniem wyboru nowej Rady.
 • Liczba członków Rady Osiedla wynosi od 3 do 11 osób

 

 

Rada Osiedla

Marzenna Wałowski Przewodniczący Rady Osiedla
Tomasz Cabaj
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
Bożenna Jakubczyk Sekretarz Rady Osiedla
Grazyna Ławrynowicz  Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Socjalnej
Elżbieta Czerwonka  Wiceprzewodniczący Komisji Ekonomiczno-Socjalnej
Teresa Bełkowska  Członkini Komisji Ekonomiczno-Socjalnej
Marek Wlazło Przewodniczący Komisji Technicznej
Agnieszka Borowska  Wiceprzewodnicząca Komisji Technicznej
Monika Woźniak Członkini Komisji Ekonomiczno-Socjalnej  
Mateusz Maciaszek Członek Komisji Technicznej 
Stanisław Michrowski Członek Komisji Ekonomiczno-Socjalnej 

 

 

 

 


Komisja Techniczna

Mateusz Maciaszek             
Przewodniczący Komisji technicznej
Agnieszka Borowska  Członkini Komisji Technicznej 
Marek Wlazło Członek Komisji Technicznej 

 Komisja Ekonomiczno - Socjalna

 

 

Grażyna Ławrynowicz           
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno - Socjalnej
Elżbieta Czerwonka  Wiceprzewodniczący Komisji Ekonomiczno - Socjalnej
Teresa Bełkowska  Członkini Komisji Ekonomiczno - Socjalnej
Monika Wożniak  Członkini Komisji Ekonomiczno - Socjalnej 
Stanisław Michrowski  Członek Komisji Ekonomiczno - Socjalnej 

 

  • Uchwalanie planów gospodarczo – finansowych.
  • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Osiedla.
  • Sprawowanie nadzoru  i kontroli nad działalnością gospodarczo – finansową dot. w szczególności:
   - Okresowych sprawozdań finansowych.
   - Udziału w wyborze wykonawcy na roboty remontowe i konserwacyjne.
   - Projektów umów (roboty remontowe i konserwacyjne, najem lokali użytkowych, garaży, dzierżawa terenu).
  • Uchwalanie wysokości opłat za najem lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni i znajdujących się na terenie Osiedla.
  • Uchwalanie wysokości opłat eksploatacyjnych i na fundusz remontowy dla użytkowników lokali w częściach przypadających na ich lokale oraz pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, położonych na terenie Osiedla.
  • Opiniowanie wniosków Kierownika Administracji osiedla kierowanych do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawach wykluczenia, wykreślenia i wygaśnięcia członkostwa oraz wystąpienia z pozwem do Sądu o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji.
  • Opiniowanie wniosków Kierownika Administracji Osiedla o umorzeniu należności i odpisywaniu ich w ciężar kosztów finansowych nieruchomości oraz rozkładanie na raty do wysokości ustalonej indywidualnie dla każdej sprawy.
  • Opiniowanie kandydatów na Kierownika Administracji osiedla i przekazywania mu premii.
  • Sprawowanie kontroli nad działalnością Kierownika Administracji Osiedla.
  • Rozpatrywanie odwołań od decyzji Kierownika Administracji Osiedla oraz skarg na jego działalność jako Kierownika Administracji Osiedla.
  • Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni.
  • Rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Administracji Osiedla.
  • Zgłaszanie do Zarządu wniosków i opinii w sprawie zamiany mieszkań na terenie Osiedla, po zasięgnięciu opinii Komitetu Domowego.
  • Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej.
  • Wpajanie zasad kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania dla wspólnego mienia oraz organizowanie pomocy socjalnej dla członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie Osiedla.
  • Współudział w organizowaniu wyborów do Komitetów Domowych, współpraca z Komitetami Domowymi oraz rozpatrywanie uwag i wniosków zgłaszanych przez te Komitety i udzielania odpowiedzi w ciągu 30 dni.
  • Współdziałanie z organami administracji samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami społecznymi
   w zakresie realizacji planów gospodarczych i społecznych.
  • Składanie raz w roku sprawozdania ze swojej działalności na Zebraniu Członków Spółdzielni zamieszkałych
   w Osiedlu.
  • Wgląd w dokumenty finansowe Osiedla.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok