Zarząd

 

 • Zarząd składa się z 3 członków w tym prezesa i zastępców. Zarząd wybierany jest przez Radę Nadzorczą w drodze konkursu ofert spośród kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Członkowie Zarządu są pracownikami etatowymi.
 • Członkowie Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia i nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 


Członkowie Zarządu

 

Leszek Piechnik
Prezes Zarządu
 
 

 

 
Zakres obowiązków

 

 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
 • Zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu.
 • Zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz o przeniesienie własności lokalu.
 • Zawieranie umów o budowę lokalu.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie zmiany lokalu.
 • Sporządzanie projektów planów inwestycyjnych i planów kosztów Biura Zarządu.
 • Przedkładanie Radzie Nadzorczej planów gospodarczych Spółdzielni.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz przedkładanie tych dokumentów do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
 • Prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonanie związanych z tym czynności organizacyjnych, prawnych i finansowych.
 • Zabezpieczenie majątku Spółdzielni.
 • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 • Zaciąganie kredytów bankowych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia.
 • Udzielanie pełnomocnictw.
 • Współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej i organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.
 • Nabywanie w ramach planów gospodarczych środków trwałych – zbywanie ich lub likwidację.
 • Ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Spółdzielni.
 • Uchwalanie regulaminów w sprawach należących do kompetencji Zarządu.
 • Rozpatrywanie uwag i wniosków kierowanych do Zarządu.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok